Hvorfor VidSynt Forskning


Tiltak og metoder som anvendes i BUF-etat bør og skal være kunnskapsbaserte. Det innebærer at forståelsesrammer, metoder og tiltak må være fundert på forskning og dokumentert praksis. Samtidig er det komplisert å overføre kunnskap som er generert på gruppenivå til det enkelte individ. Individuelle forskjeller er vanskelig å ta høyde for, og utvalgene i de empiriske studiene kan være selektert på måter som gjør resultatene lite anvendbare på et individuelt nivå. Praksiskunnskap kan også være vanskelig å overføre, siden kulturelle forskjeller, ulike rammer, ulike utdanninger og andre forhold kan bidra til at kunnskapen ikke «passer inn», eller får effekter som ikke var forutsett.

Det kan også være vanskelig å vite hvordan de ansatte er forberedt på eventuelle endringer og nye forståelsesrammer. Det kan være nødvendig å analysere hvilke kultur-og personalmessige prosesser som er nødvendig å gjennomføre i forbindelse med innføring av ny kunnskap, forståelse og metodikk.

Det vil derfor være nyttig for avdelinger, etater og institusjoner å ha tilgang til evaluerings-og analyserutiner som har et rimelig formelt nivå, slik at en kan, med grunnlag i kunnskapsbaserte prosesser gjøre valg og få disse gjennomført.

Det er også rimelig at gode evalueringsrutiner kan virke motiverende i den enkelte ansattes arbeid, og bidra til høyere grad av fornøydhet og opplevelse av mening i arbeidet.