Faglig utviklingsprogram avdeling Orion, Buskerud ungdomshjem


Programmet har som målsetting å bidra til etablering av et spesialisert omsorgstilbud for ungdom med komplekse psykologiske traumer, basert på prinsippene om traumebevisst omsorg.

VidSynt forskning bidrar med:
  • å formidle oppdatert og kvalitetssikret fagstoff på grunnopplæring og fagdager/workshops
  • å informere om aktiviteter, utdanningstilbud osv som arrangeres lokalt, regionalt og nasjonalt og som antas å kunne ha nytteverdi for de involverte ansatte
  • å stille pedagogisk materiale, herunder undervisningsfilmer, tekstmateriale osv vederlagsfritt til disposisjon for institusjonens ansatte
  • å foreta kartlegging av ungdommene slik skissert i avtalen og bistå med tolkning av funn med sikte på utvikling av individuelle planer
  • å gi nødvendig opplæring/veiledning i adekvat omsorgstilrettelegging på bakgrunn av utredningsfunn
  • å gjennomføre evaluering, dokumentasjon og rapportering slik skissert
Kartleggingen foretas bl.a ved hjelp av NMT-metodikk (Neuro Sequential Model of Therapeutics, Bruce Perry), som gir nye muligheter i forhold til å målrette tiltak i forhold til den enkelte ungdoms spesifikke behov.

Samarbeidet hadde oppstart høst-2013, og antas å ha varighet ….