Hvorfor VidSynt


VidSynt er et prosjekt som gjennom fokus på fag- og organisasjonsutvikling skal legge til rette for at alle avdelinger i Bufetat region sør har en kultur hvor det skjer en kontinuerlig kvalitetsforbedring. Nyere implementeringsforskning har vist oss at skal vi få til en endring i vår praksis trenger vi noe mer enn bare kurs og opplæring. For at ny forståelse og kunnskap skal komme til uttrykk i vårt daglige virke er vi avhengige av at ansatte og ledere gjennom utprøving, refleksjoner og veiledning stadig søker høyere bevissthet om hvordan de kan bedre kvaliteten på de tjenestene de skal levere.

Fagutvikling og kvalitetsforbedring kan angripes på mange forskjellige måter. Anne Halvorsens forskning konkluderer med at den viktigste og mest effektive form for fagutvikling innenfor disipliner som barnevern er «de profesjonelles systematiske og vitenskapelige evaluering av egen praksis».

VidSynt har derfor som innsatsområde på organisasjonsnivå å kvalifisere de enkelte avdelinger til å bli lærende organisasjoner, og på individnivå å kvalifisere ansatte til refleksiv praksisevaluering. Til dette vil vi arbeide med utvikling av den lokale organisasjonskulturen, medarbeiderutvikling, lederutvikling, kvalitetsheving av veiledere, og mikroforskningsprosjekter.
YouTube

Her kommer en kort video, med presentasjon av implementeringsforskning og oppbygning av hele programmetTilgjengelighetserklæring