Om VidSynt Leder
VidSynt leder har som mål å legge til rette for endring for ledere på alle nivå. Lederne trenes i å holde et VidSynt blikk som rommer medbestemmelse, mening, mestring og moro fordi RVTS Sør tror det er broen mellom der vi står og dit vi skal. For å lykkes med VidSyn må vi ha ulikt input av fagstoff, samt legge til rette for at du utfordrer deg selv på å tenke, føle og sanse. Ledelsesfilosofien bak programmet er rammet inn av styrkebasert ledelse, relasjonsledelse, og verdibasert ledelse.

Programmet er ikke et generelt lederutviklingsprogram, men skal istandsette ledere til å drive fagutvikling lokalt på sin arbeidsplass. Programmet består av fire samlinger med for og etterarbeid der ledere forberedes på å drive fagutvikling på egen arbeidsplass. Gjennom teori, praktiske øvelser og oppgaver som skal løses på arbeidsplassen underveis, skal ledere gå gjennom en refleksjons- og bevisstgjøringsprosess på hvordan de skal utøve sin lederrolle i fagutviklingsarbeid. Metodikken vi har valgt er hentet fra hva den siste implementeringsforskningen sier om hva som fører til endret praksis.


Livet handler om å ta valg. RVTSsør har tatt noen valg i forhold til utvikling av VidSynt Leder:


• Organisasjonspsykologi og ledelses modeller
Vi har tatt utgangspunkt i at Bufetat sine ledere har mye kunnskap og er godt skolert i generelle ledelsesteorier. Vi antar at RVTSsør har blitt forespurt om å lage et lederutviklingsprogram i RVTSsørs karakteristiske innpakning og faglige ståsted. Klær skaper folk – ja men klær skaper ikke mennesker sa Knut Hamsun. Vi tenker at god ledelse skapes ikke av gode lederteorier, men av mennesket bak lederskapet.

• Språkbruk
Vi har valgt å bruke RVTSsør sin språkdrakt i hele VidSynt programmet. Dette da vi mener språkbruk er med på å forme organisasjonskulturen. Ungdommer har sagt at de ønsker seg mer varme fra hjelperne i institusjonene. Språkbruk er et viktig ledd i å nå måle: God omsorg for krenkede ungdom.

• Medarbeiderutvikling
Vi tenker at utvikling av medarbeidere henger tett sammen med VidSynt leder programmet. Ledere trenes gjennom programmet til å bli bedre kjent med sine medarbeidere gjennom utvikling av seg selv som leder, utvikling av medarbeiderskap. Medarbeider utvikling legges derfor inn i Lederprogrammet og organisasjonsprogrammet.
Vedlegg/linkerMålsetning

Istandsette ledere til å drive fag- og organisasjonsutvikling lokalt.

Skape en organisasjonskultur som gir trygg, god og tilpasset omsorg til barn og unge.