Om programmet


VidSynt organisasjon er et støtteprogram til Bufetat region sør. RVTS Sør vil avholde en «Kick-off» samling med alle enheter hvor målet er å motivere alle medarbeidere til å drive fagutvikling. Gjennom teori, øvelser og oppdrag setter vi fagutvikling i fokus og inviterer inn til en prosess hvor hver enkelt avdeling skal definere sine utviklingsmål.

Etter første samling er det din avdelings behov for støtte i videre prosess som definerer hvor mange samlinger dere skal ha og om dere har behov for veiledning. Dere vil få tilbud om veiledning både fra RVTS Sør og veiledere fra regionens veilederbank: http://intranett/sor/kompetanse-region-sor/vidsynt/kvalifiserte-veiledere/ (krever innlogging på intranettet).

Vidsynt organisasjon tilbyr fire ulike utviklingsforløp til videre fagutvikling i avdelingene. Dette med bakgrunn i at vi opplever at avdelingene har svært ulike behov med hensyn til hvor de ønsker bistand fra RVTS Sør med hensyn til å høyne kvaliteten i fagutvikling og å øke graden av arbeidsglede. Ut fra bestilling fra enheten eller avdelingen vil vi tilpasse innholdet i utviklingsforløpet til utviklingsmålene deres.

Organisasjonsutvikling


I all fagutvikling er det i følge Edgar Schein og Peter Senge nødvendig med et dypdykk for å sjekke ut om organisasjonen har en kultur som fungerer opp mot de oppgaver som skal løses. ”Har vi en organisasjonskultur som fremmer fagutvikling og arbeidsglede slik at vi når målet; God tilpasset omsorg til barn og unge”?

I Vidsynt Organisasjon vil vi legge vekt på å legge til rette for at avdelingen får jobbet aktivt med å forstå og deretter utvikle sin egen avdeling med fokus på en organisasjonskultur som fremmer læring. Tema vil være avdelingens verdier og mål opp mot hver enkelt ansatt sitt ansvar for at avdelingen når målet: God tilpasset omsorg til barn og unge.

RVTS sør har som mål å legge til rette for endring gjennom å belyse, berøre og bevege. Dagen vil i hovedsak bestå av korte fagstemmer, fagøvelser og fagoppdrag – noe som innebærer høy grad av deltagelse fra alle involverte.

Litteraturhenvisning:
Jacobsen og Thorsvik (2007) Hvordan organisasjoner fungerer.
Senge, P. M.(1990, 2006) The Fifth Discipline. The art and practice of the learning organization.
Kaufmann Geir, Kaufmann Astrid (2009) Psykologi i organisasjon og ledelse


Medarbeiderskap


Når organisasjonen har tatt et dypdykk og har jobbet med verdier og målsettinger er Medarbeiderskap et nyttig fokus med henblikk på å lykkes med fagutvikling og videreutvikling av arbeidsglede. Medarbeiderskap er en praktisk tilnærming som skaper fundament for den lærende organisasjon. Fokuset er på hvordan hver enkelt forholder seg til arbeidsoppgaver, til kolleger og til organisasjonen/avdelingen man jobber i. Et aktivt medarbeiderskap bygger på at medarbeider er ansvarsbevisst, opptatt av å være en god kollega/medspiller og handlingsorientert.

Vidsynt medarbeiderskap har fokus på:
  • Plattformen: Meg og virksomheten - forståelse for hva virksomheten ønsker å oppnå og min plass i systemet

  • Vekstsonen: Min utvikling og vekst i jobben - hva trenger jeg å vite om meg selv og mine arbeidsoppgaver/ansvarsområder, selvinnsikt, selvledelse, rolleforståelse

  • Dialogen: Dialogen som styrker mine muligheter - medansvarlighet, forholdet til mine kolleger, relasjonsledelse

  • Fra refleks til refleksjon: Hvordan jobbe med egne reaksjoner og øve opp et oppmerksomt nærvær. Innføring i nyttig verktøy: TFS-analyse
RVTS sør har som mål å legge til rette for endring gjennom å belyse, berøre og bevege. Dagen vil i hovedsak bestå av korte fagstemmer, fagøvelser og fagoppdrag – noe som innebærer høy grad av deltagelse fra alle involverte.

Litteraturhenvisning:
Ackerman, Hällstén, Tengblad, Velten(2008) Medarbeiderskap – fra ord til Handling
Spurkeland Jan (2013) Relasjonsledelse
Irfaeya Wajda (2008) Employee Responsibility
Wade Lisa (2004) Slik lykkes du som medarbeider


Egenutvikling og utvikling av gode team


For å lykkes i lærende organisasjoner som er tuftet på medarbeiderskap er det viktig at hver enkelt retter fokuset på sin egenutvikling. Sentrale spørsmål vil være:

Hvem er jeg på denne arbeidsplassen i dag? Hva trenger jeg å øve på å gjøre og hva trenger jeg å øve på å være og hvem kan hjelpe meg?

Videre er det viktig at man blir bevisst hvordan man fungerer som team. Hva er våre styrker og på hvilke områder er det vi bør være ekstra oppmerksomme for at oppgavene våre skal bli løst på en hensiktsmessig og god måte.

Verktøyet vi har valgt å bruke i dette utviklingsforløpet heter 4 temperamenter. Gjennom en enkel test på nett, får den enkelte medarbeider ut en profil. Denne profilen blir brukt både til refleksjon rundt egne styrker og sårbarheter og danner grunnlag for å arbeide med teamet du er en del av.

Litteraturhenvisning:
(kommer...)


Implementering av HandleKraft/traumebevisst omsorg (HKV)


Avdelinger som har vært gjennom HandleKraft og som i sin fagutvikling ønsker å fokusere på implementeringen av traumeforståelsen, kan velge dette utviklingsforløpet. RVTS Sør har på vegne av Bufdir laget et vedlikeholdsprogram for HandleKraft som heter HandleKraftVekst. Dette er et program som er lagt opp som et selvinstruerende program hvor avdelingsledere selv skal drive dette arbeidet.

RVTS Sør tilbyr her en oppstartshjelp for å komme i gang med dette arbeidet. Det vil også være mulig å få noe repetisjon av fagstoffet knyttet til HandleKraftVekst.

Litteraturhenvisning:
Søftestad S. & Andersen, I. L. (2014). Seksuelle overgrep mot barn. Traumebevisst tilnærming.
Hughes, D.A. & Baylin, J. (2012). Brain-Based Parenting. The Neuroscience of caregiving for healthy attachment.
Siegel, D. J. (2010): The Mindful Therapist.
Traumebevisst ordliste
HKV