Hvorfor VidSynt Veiledning


Vi vet at veiledning er en sentral del av den lokale fagutvikling og kvalitetssikring ved de enkelte avdelinger i Bufetat. Bufetat ønsker med VidSynt veiledning å kvalitetssikre veiledningen innad i Bufetat. Dette gjøres ved at fra og med 2015 vil det kun være veiledere som har gjennomgått VidSynt-programmet som vil ha anledning til å virke i Bufetats avdelinger. Tilgangen til sertifiserte veiledere vil bedres ved at det opprettes en veilederbank med oversikt over VidSynte veiledere med kontaktinformasjon.

Vidsynt-programmet anerkjenner veiledning som et viktig verktøy for å skape endring og vekst. Med utgangspunkt i hva vi vet skal til for å skape endring vil vi derfor fokusere på veilederens personlige ferdigheter (personal skills; Norcross) som sentralt i veilederkvalifiseringen. Videre vil vi ha oppmerksomheten rettet mot veiledernes ferdigheter i prosessarbeid i grupper. VidSynt-programmet retter også søkelyset mot nødvendigheten av refleksjon over dilemmaer i arbeidet med barn og unge (spesielt i barnevernfeltet), og fokus på kompleksitet i faglig refleksjon for å gi veiledning med høy kvalitet. VidSynte veiledere vil også få opplæring i hvordan sørge for regelmessig egenutvikling.